Sommerturnprogramm 2022

7. Juli Veloausfahrt Stefan
14. Juli Kurzwanderung Philippe
21. Juli Veloausfahrt Sepp
28. Juli Kurzwanderung Urs
4. August Veloausfahrt Gerard
11. August Kurzwanderung Daniel Ronchi